Manifest Wonen en Leven – oproep aan politieke partijen

De Leidse binnenstad bloeit!
De inspanningen van de gemeente om de binnenstadseconomie te stimuleren, de stad leuker en gezelliger te maken en de openbare ruimte op te knappen hebben gewerkt. Maar er is ook een keerzijde: meer geluidsoverlast door de vele evenementen en ‘s nachts door uitgaand publiek, meer zwerfafval, meer verkamering, onbegaanbare stoepen door terrassen en fietsen.

Buurt- en wijkverenigingen De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o, Maredijkbuurt, Maredorp de Camp, Noordvest-Molenbuurt, Pancras West, Pieters-en Academiewijk en Levendaal-West, Transvaal, Tussen de Rijnen en Zeeheldenbuurt doen de volgende oproep: MANIFEST!

Hostel met 92 bedden op Steenschuur

IN HET CENTRUM VAN LEIDEN STEEDS MINDER RUIMTE VOOR GEWONE BURGERS

De wijkvereniging PAL (Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West) en diverse wijkbewoners maken bezwaar tegen het besluit van het College van B&W dat vestiging van een hostel met 92 bedden in het hartje van Leiden mogelijk maakt.

Lees hier het persbericht.

Resultaat enquête Wijkvisie

In de september-editie van de wijkkrant heeft u kennis kunnen nemen van de Wijkvisie, waarin het bestuur van PAL aangaf welke ontwikkelingen de komende jaren voor onze wijk van belang zijn. Daaraan was een oproep verbonden om onze enquête op de website in te vullen. 109 Personen hebben dat gedaan; geen overweldigende deelname, maar wel met een aantal duidelijke uitkomsten. De meer diffuse, neutrale scores moeten we nog nader analyseren, bijvoorbeeld naar adres/locatie. De gedetailleerde scores in staafdiagrammen met percentages kunt u hier vinden.
De scores waren als volgt:
1. De groenvoorziening: 66% vindt deze redelijk tot goed. Van een minderheid mag het een onsje meer zijn.
2. Het Van der Werfpark moet geschikt worden voor grote evenementen: 79% wijst dat stellig af. Een duidelijk signaal!
3. Het aanbod van cafés is kwantitatief en kwalitatief redelijk tot goed: 89% bevestigt dat. Dit wordt dus geen speerpunt voor PAL.
4. De hinder van cafés is redelijk tot klein: 79 % gaf aan nauwelijks hinder te hebben.
5. De hoeveelheid hotelbedden (incl. airbnb) is neutraal gaf 65% aan. Bezien we de uitschieters dan vindt 26,4% het teveel.
6. De ervaren hinder van hotels (incl. airbnb) is voor redelijk tot klein: ruim 85%.
7. Het aanbod van winkels is kwalitatief en kwantitatief redelijk tot goed: 82%.
8. De hinder van de winkels is gering: 68%. Tellen we daar de score ‘redelijk’ bij op dan is het ruim 90%.
9. Mijn huis is bereikbaar met de auto: ruim 79% is van mening dat hun huis redelijk tot goed bereikbaar is met de auto. Niet echt verrassend gezien de inrichting van de wijk.
10. Mijn huis is bereikbaar met het OV: met ruim 90% voor de scores ‘redelijk’ tot ‘goed’ overtreft deze score die van de vorige vraag. Ook dit is dus geen speerpunt voor het bestuur.
11. Ik kan mijn auto dicht bij huis parkeren: dit leverde een gespreid beeld op, waarbij een grote minderheid (ruim 46%) het hiermee toch niet helemaal eens en oneens is. Bij een neutrale groep van ruim 22% kan 31% z’n auto slecht kwijt.
12. Ik ondervind last van geparkeerde auto’s: ook hier een gespreid beeld met de nadruk op een ‘beetje’ tot ‘oneens’(ruim 62%).
13. Ik kan mijn fiets in de binnenstad (bijna) altijd kwijt: dat geldt voor ruim 80% van de respondenten.
14. Ik ondervind last van geparkeerde fietsen: we kunnen dus onze fiets wel kwijt, maar daardoor heeft eveneens ruim 80% last van geparkeerde fietsen. Niet werkelijk verrassend.
15. In mijn straat is last van sluipverkeer: hier geeft de uitkomst een volstrekt gespreid beeld. Schrappen we de neutrale middenkolom (16,8%) dan heeft ruim 40% veel en 43% weinig last. Deze uitkomst is sterk naar locatie bepaald, zoals viel te verwachten.
16. In mijn straat rijden auto’s op zoek naar een parkeerplaats: in lijn met de uitkomst van vraag 11 is ook hier het beeld gespreid, met een lichte meerderheid (43%) die (veel) last heeft en ruim 36% gering/weinig. Ook hier zal de locatie een grote rol spelen.
17. Ik bezoek de evenementen in de stad: hier is de neutrale kolom (‘soms’) met ruim 40% dominant, terwijl ruim 34% zelden of nooit en ruim 35% regelmatig of vaak de evenementen bezoekt. Zou dit te maken hebben met de leeftijd en/of de eenzijdigheid van de evenementen?
18. Ik ervaar hinder van de evenementen in de wijk: schrappen we ook hier de midden kolom (‘soms’, 24%), dan heeft ruim 49% regelmatig tot veel last en ruim 26% weinig last. Wat ons betreft een duidelijk signaal.
19. Er zijn te weinig evenementen in de stad: met ruim 90% bent u het hiermee oneens. Dat lijkt een open deur, maar het is een duidelijk signaal tegenover degenen die voor meer evenementen pleiten met als gevolg grotere verpretparking.
Alhoewel een aantal scores nadere beschouwing behoeft, bevatten de uitkomsten voldoende stof voor een nadere standpuntbepaling, waarbij de kanttekening past dat er veel wordt bevestigd dat in de wijkvisie van PAL reeds is verwoord.
We danken alle participanten voor hun inzet. Blijft u vooral uw mening en zorgen kenbaar maken. Draagvlak onder de bewoners is onontbeerlijk voor het werk van de wijkvereniging. Het bestuur zal in dat kader daarom vaker het instrument van de enquête gaan hanteren.

Het bestuur van PAL

Werkgroep ‘Plein aan de Garenmarkt’ biedt pamflet aan

Op 22 september bood Huub Frencken, voorzitter van de werkgroep ‘Plein aan de Garenmarkt’ die de Wijkvereniging PAL heeft ingesteld, wethouder Paul Laudy het door de werkgroep ontwikkelde pamflet aan voor de herinrichting van het plein na de bouw van de parkeergarage op de markt.
2017-aanbieding-pamflet

Huub Frencken biedt het pamflet “Mooi plein aan de Garenmarkt” aan, foto Sonja Wagemans

Huub sprak zijn waardering uit voor het feit dat de gemeente heeft besloten om het plein groen en klimaatbestendig te maken en er geen geparkeerde auto’s meer op toe te laten. Intussen heeft de gemeente buurtbewoners en ondernemers opgeroepen om over de herinrichting mee te praten in een van de beide werkgroepen die de gemeente intussen heeft ingesteld: de werkgroep Maaiveld Garenmarkt of de werkgroep Korevaarstraat. De wijkvereniging is vertegenwoordigd door Huub Frencken en Sonja Wagemans (Garenmarkt) en Marjolijn Pouw (Korevaarstraat). Het pamflet van de werkgroep is op onze site te vinden.