Nadere informatie Algemene Ledenvergadering op 24 april 2018

Als toegezegd in de laatste editie van de Hart van de Stad-krant treft u de bijlagen bij de agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 24 april a.s. op deze website in de Agenda aan. Helaas ontbreekt de Jaarrekening 2017 nog. Bij het opstellen daarvan bleek de Jaarrekening 2016 echter enige onvolkomenheden te bevatten, waarvan het oplossen meer tijd vraagt dan voorzien. Gelet op de (beperkte) invloed op de Jaarrekening 2017 wordt deze derhalve later toegevoegd. Uiteraard zullen we e.e.a. bij de jaarrekening 2017 toelichten.

Het is bekend dat het bestuur van PAL met een aantal vacatures kampt. We hebben in dit verband het genoegen mee te delen dat de heer Fred van der Loo zich bereid heeft verklaard een bestuursfunctie te willen vervullen. Wij stellen de Ledenvergadering dan ook graag voor Fred te benoemen tot lid van het bestuur voor een periode van 3 jaren, ingaande 24 april 2017. Fred stelt zich voor in het betreffende stuk in de Agenda.

We hopen dat u als lid in grote getale de Ledenvergadering zult bijwonen en uw bijdrage zult leveren. In dit kader moeten we er om misverstanden te voorkomen op wijzen dat de statuten bepalen dat alleen betalende wijkbewoners lid zijn van onze vereniging en stemrecht hebben in Ledenvergaderingen. Dus, indien u nog geen lid bent en wel als lid de vergadering wilt bijwonen, dan adviseren we de contributie voor 24 april alsnog te betalen.

Uiteraard zijn alle andere wijkbewoners ook van harte welkom om kennis te maken met het werk van de vereniging, mee te praten en op grond daarvan te besluiten lid te worden.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 24 april,

Het Bestuur

Petitie “Nieuw Leids Bolwerk”

Stichting Leefstad lanceert Nieuw Leids Bolwerk met petitie

Door de Stichting Leefstad (omwonenden en hun wijkverenigingen) is een initiatief onder de naam “Nieuw Leids Bolwerk” gelanceerd voor het gebied van het Energiepark e.o. Het initiatief moet een tegenbeweging losmaken tegen en een alternatief bieden voor de plannen van de gemeente en de MBE Groep om het gebied om te bouwen tot een gigantisch evenemententerrein met hallen en horeca. Het alternatieve plan omvat gevarieerde duurzame woningbouw en groen verbonden met het Huygpark, met daarbij de al bestaande school, kinderopvang, handhaving van de daklozenopvang De Binnenvest met een eigen afgeschermde tuin, werkplekken, en ruimte voor sport en spel, kunst.

Kort gezegd gaat het hier om het woon- en leefbelang versus de “verpretparking” en “festivallisering” van onze stad.

Het bestuur van PAL ondersteunt het initiatief en nodigt u uit dit ook te doen door via de link https://energieparkscheltema.petities.nl/ de petitie te ondertekenen.

Krant, nieuwsbrief en jaarvergadering

De Hart van de Stad krant is een uitgave van de wijkvereniging. De april-editie (nr 152) is in de wijk huis aan huis bezorgd. De krant is ook via deze website te lezen.

De april-nieuwsbrief is aan geïnteresseerden per mail toegestuurd. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen, registreer u dan (elders op deze website).

In de “agenda” van deze website staat de aankondiging voor de jaarvergadering 2018, deze is op 24 april.

Verkeerssituatie in de wijk

Een neverending story?

Het bestuur van de wijkvereniging heeft vorig jaar een gesprek gehad met wethouder Strijk over de verkeersituatie in de wijk. De wethouder benadrukte in een brief aan het bestuur het belang van het tegengaan van sluipverkeer in de wijk, met name via de Langebrug. I.v.m. de ingediende zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit m.b.t. het omdraaien van de rijrichting op de Langebrug zou afgelopen najaar een maand lang:

- een nulmeting worden uitgevoerd op het Rapenburg;
- een effectmeting worden uitgevoerd i.v.m. het mogelijk afsluiten van de Garenmarkt voor sluipverkeer.

Helaas zijn deze metingen, volgens de gemeente, vanwege allerlei omstandigheden nog steeds niet uitgevoerd. Het is dus nog langer wachten voordat het nieuwe college, naar aanleiding van eerder gedane onderzoeken en in combinatie met de bovengenoemde tellingen, met concrete voorstellen zal kunnen komen voor maatregelen om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren.

Proef met digitale kentekenregistratie?

In de Breestraat zal mogelijk een proef worden gedaan met digitale kentekenregistratie door middel van camera’s. Al jaren trekken velen zich weinig aan van de venstertijden en de maximumsnelheid. Deze kentekenregistratie zou wel kunnen betekenen dat met name de Pieterswijk wéér extra sluipverkeer te verwerken krijgt. De wijkvereniging is hierover, nog officieus, in gesprek met de gemeente. Wie weet welke creatieve ideeën daaruit voortkomen.

Nabeschouwing hoorzitting hostel Steenschuur

Wellicht hebt u het afgelopen zaterdag 17 maart in het Leidsch Dagblad al gelezen. Er is een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften geweest over de verleende vergunning om op Steenschuur/Garenmarkt (Levendaal) een hostel toe te staan. Ons bestuurslid Jan Demper heeft daar namens de wijkvereniging zijn bezwaar uitgesproken.

Hier leest u over zijn indrukken: OH, East is East, and West is West, and never the twain shall meet ….!