Agenda

Algemene Ledenvergadering 2018

Op dinsdag 24 april vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Deze wordt voorafgegaan door een presentatie van de heer Erick van Zuylen, die ons zal inwijden in de geheimen van zijn functie van custos & pedel van de Leidse universiteit.

Datum: dinsdag 24 april
Plaats: Faculty Club Academiegebouw, Rapenburg 73

Programma:
19.00 Inloop en koffie
19.15 Presentatie Erick van Zuylen
19.45 Vergadering
21.30 Afsluiting met een borrel, aangeboden door het bestuur

AGENDA met bijlagen:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen van de voorzitter en ingekomen stukken
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017
4. Jaarverslag 2017
Activiteiten in 2017
Jaarrekening 2017
• Verslag en advies van de Kascommissie
• Decharge van het bestuur: voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en beleid.
• Aftreden en benoeming leden van de Kascommissie
5. Bestuur
• Aftreden volgens rooster van duovoorzitter Aart Martin de Jong. Hij is voor herbenoeming voor een statutaire periode van 3 jaar beschikbaar.
• Aftreden wegens tijdgebrek van de secretaris Rita Blankenberg.
• Als gebruikelijk zal de penningmeester Pim Jong in september zijn functie overdragen aan de nieuwe Questor van Minerva.
• Voorstel om de heer Aart Martin de Jong te herbenoemen voor een periode van 3 jaar.
• Voordracht van nieuw bestuurslid en benoeming: even voostellen: Fred van der Loo.
6. Contributieverhoging vanaf 1-1-2019 Voorgesteld wordt de jaarlijkse contributie voor leden te verhogen van € 6 naar € 10.
7. Speerpunten en Plannen voor 2018 e.v.
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en sluiting