Verkeerssituatie in de wijk

Een neverending story?

Het bestuur van de wijkvereniging heeft vorig jaar een gesprek gehad met wethouder Strijk over de verkeersituatie in de wijk. De wethouder benadrukte in een brief aan het bestuur het belang van het tegengaan van sluipverkeer in de wijk, met name via de Langebrug. I.v.m. de ingediende zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit m.b.t. het omdraaien van de rijrichting op de Langebrug zou afgelopen najaar een maand lang:

- een nulmeting worden uitgevoerd op het Rapenburg;
- een effectmeting worden uitgevoerd i.v.m. het mogelijk afsluiten van de Garenmarkt voor sluipverkeer.

Helaas zijn deze metingen, volgens de gemeente, vanwege allerlei omstandigheden nog steeds niet uitgevoerd. Het is dus nog langer wachten voordat het nieuwe college, naar aanleiding van eerder gedane onderzoeken en in combinatie met de bovengenoemde tellingen, met concrete voorstellen zal kunnen komen voor maatregelen om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren.

Proef met digitale kentekenregistratie?

In de Breestraat zal mogelijk een proef worden gedaan met digitale kentekenregistratie door middel van camera’s. Al jaren trekken velen zich weinig aan van de venstertijden en de maximumsnelheid. Deze kentekenregistratie zou wel kunnen betekenen dat met name de Pieterswijk wéér extra sluipverkeer te verwerken krijgt. De wijkvereniging is hierover, nog officieus, in gesprek met de gemeente. Wie weet welke creatieve ideeën daaruit voortkomen.

Onderhoud bestrating Langebrug

Met deze brief geeft de gemeente informatie over de werkzaamheden die vanaf maandag 14 augustus 2017 aan de Langebrug worden uitgevoerd. De bestrating in de Langebrug is aan groot onderhoud toe.

Dan kan er dus niemand met de auto meer de Langebrug in. En dat zal nog geruime tijd zo blijven.
Verder is gezegd dat er op de Langebrug geen parkeerplekken en betonnen veiligheidspaaltjes verdwijnen. De geveltuintjes worden ontzien.

Inloopavond Verkeersoverlast Pieterswijk

Op 29 september aanstaande organiseert de gemeente een inloopavond over de grote overlast in de wijk die wordt veroorzaakt door teveel doorgaand verkeer.

Tijd: dinsdag 29 september 2015, van 17 – 19:30 uur in het stadhuis.

De basis voor de avond wordt gevormd door een studie door Goudappel Coffeng (in opdracht van de gemeente), waarin te lezen is dat volgens dit verkeersadviesbureau, de Langebrug eigenlijk niet meer dan 300 voertuigbewegingen per dag kan verdragen. Het zijn er ergens tussen de 800 – 1200. Geen wonder dat de bewoners over overlast klagen. En dat doen ze al veel langer. Maar het probleem lijkt eerder toe dan af te nemen.
In dezelfde studie worden 5 oplossingsrichtingen aangegeven variërend van heel drastische (paaltjes) tot hele “zachte”, die de automobilist duidelijk maken dat hij in die wijk niet moet rijden als hij er niks te zoeken heeft. Op de inloopavond worden alle oplossingsrichtingen uiteengezet en toegelicht. Ze hebben alle hun voor- en nadelen. De deelnemers zal worden gevraagd een oordeel uit te spreken en ook te vertellen wat hen het meeste stoort in de huidige situatie.

Wethouder Strijk zal uiteenzetten wat we van het College gedurende deze raadsperiode aan voorstellen aan de gemeenteraad mogen verwachten.
De wijkvereniging is aanwezig om zich een oordeel te vormen over de opvattingen en om toelichting te geven.
De studie van Goudappel-Coffeng kan worden ingezien op de gemeentesite:
http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/informatiebijeenkomst-verkeersonderzoek-pieterswijk/

Slangentoren gered van de sloop

De brandslangendroogtoren aan de Langebrug in Leiden blijft behouden. Studentenhuisvester DUWO en initiatiefnemers Alice Clijncke en architect Jelle Verheijen hebben overeenstemming bereikt over de herbestemming en overdracht van de toren. Met het plan ‘de brandmeester’ willen zij de plek een nieuwe identiteit gaan geven.

De slangentoren resteert van de voormalige brandweer kazerne. Daaromheen, op de locatie van de voormalige panden van Sociale Zaken en de brandweerkazerne aan de Langebrug, komen 216 gloednieuwe kamers. Er was lange tijd geen bestemming voor de Slangentoren en sloop dreigde. Michiel Ensink, vestigingsdirecteur DUWO Leiden: ‘We zijn heel blij dat de toren behouden kan blijven. Ik ben erg enthousiast over de plannen die er nu liggen.’

De ruimte om de slangentoren zal worden ingericht als stadstuin. De bestaande laagbouw aan de toren wordt getransformeerd tot een glazen aanbouw dat dient als entree en ontmoetingsruimte en wordt voorzien van een groen dak. De toren met daarin het oude kerkraam uit het doopvont wordt verbouwd tot kleinschalige werkstudio’s. ATELIER jelle verheijen zal zich hier gaan vestigen. Op de website www.debrandmeester.nl kan men de voortgang van het project volgen.

Zie onze eerdere berichten: Geen sloopvergunning en Bezoek aan de slangentoren.

Geen sloopvergunning voor slangentoren aan de Langebrug

De door DUWO gevraagde sloopvergunning voor de slangentoren aan de Langebrug is door de gemeente niet verleend. Tegen de sloop waren ook diverse bezwaren/zienswijzen ingediend door o.a. de vereniging Oud Leiden en STIEL (Stichting Industrieel Erfgoed Leiden).

DUWO beraadt zich momenteel op vervolgstappen. Naar verwachting wordt er beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente.
Eventuele verkoop aan een marktpartij, die er een B&B van wil maken of er een andere nieuwe bestemming aan wil geven, behoort nog steeds tot de mogelijkheden, mits DUWO de garantie heeft dat a) deze past in de omgeving en b) er financiële zekerheid is dat deze ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

De bouw van de 219 studenteneenheden is niet afhankelijk van de evt. sloop of herbestemming van de slangentoren, al wordt het proces uiteraard minder complex als de toren er niet meer zou staan. In januari zal worden gestart met de bouw. De oplevering zal naar verwachting plaatsvinden in het derde kwartaal van 2016.