Resultaat enquête Wijkvisie

In de september-editie van de wijkkrant heeft u kennis kunnen nemen van de Wijkvisie, waarin het bestuur van PAL aangaf welke ontwikkelingen de komende jaren voor onze wijk van belang zijn. Daaraan was een oproep verbonden om onze enquête op de website in te vullen. 109 Personen hebben dat gedaan; geen overweldigende deelname, maar wel met een aantal duidelijke uitkomsten. De meer diffuse, neutrale scores moeten we nog nader analyseren, bijvoorbeeld naar adres/locatie. De gedetailleerde scores in staafdiagrammen met percentages kunt u hier vinden.
De scores waren als volgt:
1. De groenvoorziening: 66% vindt deze redelijk tot goed. Van een minderheid mag het een onsje meer zijn.
2. Het Van der Werfpark moet geschikt worden voor grote evenementen: 79% wijst dat stellig af. Een duidelijk signaal!
3. Het aanbod van cafés is kwantitatief en kwalitatief redelijk tot goed: 89% bevestigt dat. Dit wordt dus geen speerpunt voor PAL.
4. De hinder van cafés is redelijk tot klein: 79 % gaf aan nauwelijks hinder te hebben.
5. De hoeveelheid hotelbedden (incl. airbnb) is neutraal gaf 65% aan. Bezien we de uitschieters dan vindt 26,4% het teveel.
6. De ervaren hinder van hotels (incl. airbnb) is voor redelijk tot klein: ruim 85%.
7. Het aanbod van winkels is kwalitatief en kwantitatief redelijk tot goed: 82%.
8. De hinder van de winkels is gering: 68%. Tellen we daar de score ‘redelijk’ bij op dan is het ruim 90%.
9. Mijn huis is bereikbaar met de auto: ruim 79% is van mening dat hun huis redelijk tot goed bereikbaar is met de auto. Niet echt verrassend gezien de inrichting van de wijk.
10. Mijn huis is bereikbaar met het OV: met ruim 90% voor de scores ‘redelijk’ tot ‘goed’ overtreft deze score die van de vorige vraag. Ook dit is dus geen speerpunt voor het bestuur.
11. Ik kan mijn auto dicht bij huis parkeren: dit leverde een gespreid beeld op, waarbij een grote minderheid (ruim 46%) het hiermee toch niet helemaal eens en oneens is. Bij een neutrale groep van ruim 22% kan 31% z’n auto slecht kwijt.
12. Ik ondervind last van geparkeerde auto’s: ook hier een gespreid beeld met de nadruk op een ‘beetje’ tot ‘oneens’(ruim 62%).
13. Ik kan mijn fiets in de binnenstad (bijna) altijd kwijt: dat geldt voor ruim 80% van de respondenten.
14. Ik ondervind last van geparkeerde fietsen: we kunnen dus onze fiets wel kwijt, maar daardoor heeft eveneens ruim 80% last van geparkeerde fietsen. Niet werkelijk verrassend.
15. In mijn straat is last van sluipverkeer: hier geeft de uitkomst een volstrekt gespreid beeld. Schrappen we de neutrale middenkolom (16,8%) dan heeft ruim 40% veel en 43% weinig last. Deze uitkomst is sterk naar locatie bepaald, zoals viel te verwachten.
16. In mijn straat rijden auto’s op zoek naar een parkeerplaats: in lijn met de uitkomst van vraag 11 is ook hier het beeld gespreid, met een lichte meerderheid (43%) die (veel) last heeft en ruim 36% gering/weinig. Ook hier zal de locatie een grote rol spelen.
17. Ik bezoek de evenementen in de stad: hier is de neutrale kolom (‘soms’) met ruim 40% dominant, terwijl ruim 34% zelden of nooit en ruim 35% regelmatig of vaak de evenementen bezoekt. Zou dit te maken hebben met de leeftijd en/of de eenzijdigheid van de evenementen?
18. Ik ervaar hinder van de evenementen in de wijk: schrappen we ook hier de midden kolom (‘soms’, 24%), dan heeft ruim 49% regelmatig tot veel last en ruim 26% weinig last. Wat ons betreft een duidelijk signaal.
19. Er zijn te weinig evenementen in de stad: met ruim 90% bent u het hiermee oneens. Dat lijkt een open deur, maar het is een duidelijk signaal tegenover degenen die voor meer evenementen pleiten met als gevolg grotere verpretparking.
Alhoewel een aantal scores nadere beschouwing behoeft, bevatten de uitkomsten voldoende stof voor een nadere standpuntbepaling, waarbij de kanttekening past dat er veel wordt bevestigd dat in de wijkvisie van PAL reeds is verwoord.
We danken alle participanten voor hun inzet. Blijft u vooral uw mening en zorgen kenbaar maken. Draagvlak onder de bewoners is onontbeerlijk voor het werk van de wijkvereniging. Het bestuur zal in dat kader daarom vaker het instrument van de enquête gaan hanteren.

Het bestuur van PAL

Garenmarkt 29 oktober 2016: evenement SSR

Ter ere van de 115e verjaardag van studentenvereniging SSR-Leiden, gevestigd aan de Hogewoerd, zal er een ééndaags festival worden georganiseerd. De Garenmarkt wordt ingevuld met een grote feesttent, het is immers oktober, en daaromheen eettentjes zoals u gewend bent bij bijvoorbeeld Leiden Culinair. Het evenement gaat om 12:00 uur open voor bezoekers en sluit om 23:59 uur diezelfde dag. De muziek zal verzorgd worden door popbands en dj’s. De hoofdact is het grote Leidse succes: Kraak & Smaak.

Parkeren
De Garenmarkt zal worden afgesloten van vrijdag 28 oktober 9:00 uur tot zondag 30 oktober 17:00 uur. U kunt tussen deze tijden niet parkeren op de Garenmarkt. In bijgaande bewonersbrief vindt u een plattegrond. Het parkeerverbod geldt voor het gebied binnen de gele lijnen. Er is in de opgegeven periode een wegsleepregeling van kracht.

Jan van Houtbrug e.o. aan de beurt

Na een korte pauze i.v.m. de 3 oktoberfestiviteiten gaan de werkzaamheden aan de Centrumroute weer in volle vaart verder.

Het werk aan de noordzijde van het Levendaal is gereed en nu zijn de zuidzijde van het Levendaal, de Oranjeboomstraat en de Jan van Houtbrug aan de beurt.

Zuidzijde Levendaal en Oranjeboomstraat
Van 5 t/m 21 oktober wordt er gewerkt aan de zuidzijde van het Levendaal. Op 10 oktober start de herinrichting van de Oranjeboomstraat aan de kant van het Plantsoen.

Jan van Houtbrug
Ook op 10 oktober start aannemer Gebr. Schouls B.V. met de voorbereidingen voor het werk aan de Jan van Houtbrug. Voor fietsers en voetgangers leggen zij aan weerszijden van de Jan van Houtbrug een tijdelijke brug aan. Daarna pakken zij het werk aan de brug zelf op.

‘Grote rotonde’
Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren en de bereikbaarheid van de stad te garanderen wordt gemotoriseerd verkeer omgeleid. De omleiding krijgt de vorm van een ‘grote rotonde’ en blijft in stand totdat de reconstructie van de Jan van Houtbrug gereed is. Naar verwachting is dit in april 2017.

Informatie
Tijdens de werkzaamheden kunt u met al uw vragen terecht bij omgevingsmanager Leonore Koopman van KWS, bereikbaar op tel. (06) 11809395 of via lkoopman@kws.nl. Elke vrijdag van 9.00-10.00 uur is er een inloopspreekuur in de KWS-bouwkeet op het parkeerterrein van de Garenmarkt, tegenover Hoogvliet. Meer informatie www.leiden.nl/centrumroute

Herinrichting van de Geregracht-Oranjeboomstraat

De inrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de Jan van Houtbrug, Geregracht en de Oranjeboomstraat wordt aangepakt. Hierbij wil de gemeente graag met de bewoners en ondernemers uit de buurt in overleg treden.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op maandagavond 6 juli. Na de zomer zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden. U kunt zich voor de klankbordgroep aanmelden. Zie bijgaande brief.

Inrit parkeergarage Hoogvliet over het trottoir

Eind november 2014 zijn de vernieuwde Breestraat, het Gangetje en de Korevaarstraat in gebruik genomen. Wel waren er vragen over de doorstroming van het verkeer in de Korevaarstraat. De gemeente heeft de verkeerssituatie een aantal maanden gemonitord. Op de drukste momenten hebben verkeersregelaars tijdelijk voor een vlotte doorstroming gezorgd, nu komt er een structurele oplossing.

Rij wachtende auto’s
In de oude situatie was er voldoende ruimte voor het doorgaand verkeer om de auto’s te passeren die in de rij stonden om rechtsaf te slaan richting de parkeergarage van Hoogvliet. Door het aanleggen van een middenberm op de Korevaarstraat is die extra ruimte verdwenen. Hierdoor kunnen bussen op drukke momenten zoals zaterdag niet vlot doorrijden richting de Breestraat.

Aanpassing
In overleg met Hoogvliet, busmaatschappij Arriva, gemeentelijke handhaving en politie is een oplossing bedacht. Er worden ‘punaises’ en pijlen aangebracht zodat auto’s via een stukje stoep eerder rechtsaf kunnen slaan, zoals op de tekening is aangegeven. Het doorgaande verkeer kan de rij wachtende auto’s dan makkelijk passeren.

Planning werkzaamheden
Vanaf dinsdag 26 mei is de aannemer ongeveer twee weken bezig met het aanpassen van de stoep. De werkzaamheden zijn in overleg met Hoogvliet vooral gepland op werkdagen tussen 16.00 en 20.00 uur. De Hoogvliet-parkeergarage is tijdens deze uren bereikbaar vanaf de St. Jorissteeg. Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.

2015 Kaardesteeg inrit Hoogvliet garage

Klik op de tekening voor een grotere weergave.