Resultaat enquête Wijkvisie

In de september-editie van de wijkkrant heeft u kennis kunnen nemen van de Wijkvisie, waarin het bestuur van PAL aangaf welke ontwikkelingen de komende jaren voor onze wijk van belang zijn. Daaraan was een oproep verbonden om onze enquête op de website in te vullen. 109 Personen hebben dat gedaan; geen overweldigende deelname, maar wel met een aantal duidelijke uitkomsten. De meer diffuse, neutrale scores moeten we nog nader analyseren, bijvoorbeeld naar adres/locatie. De gedetailleerde scores in staafdiagrammen met percentages kunt u hier vinden.
De scores waren als volgt:
1. De groenvoorziening: 66% vindt deze redelijk tot goed. Van een minderheid mag het een onsje meer zijn.
2. Het Van der Werfpark moet geschikt worden voor grote evenementen: 79% wijst dat stellig af. Een duidelijk signaal!
3. Het aanbod van cafés is kwantitatief en kwalitatief redelijk tot goed: 89% bevestigt dat. Dit wordt dus geen speerpunt voor PAL.
4. De hinder van cafés is redelijk tot klein: 79 % gaf aan nauwelijks hinder te hebben.
5. De hoeveelheid hotelbedden (incl. airbnb) is neutraal gaf 65% aan. Bezien we de uitschieters dan vindt 26,4% het teveel.
6. De ervaren hinder van hotels (incl. airbnb) is voor redelijk tot klein: ruim 85%.
7. Het aanbod van winkels is kwalitatief en kwantitatief redelijk tot goed: 82%.
8. De hinder van de winkels is gering: 68%. Tellen we daar de score ‘redelijk’ bij op dan is het ruim 90%.
9. Mijn huis is bereikbaar met de auto: ruim 79% is van mening dat hun huis redelijk tot goed bereikbaar is met de auto. Niet echt verrassend gezien de inrichting van de wijk.
10. Mijn huis is bereikbaar met het OV: met ruim 90% voor de scores ‘redelijk’ tot ‘goed’ overtreft deze score die van de vorige vraag. Ook dit is dus geen speerpunt voor het bestuur.
11. Ik kan mijn auto dicht bij huis parkeren: dit leverde een gespreid beeld op, waarbij een grote minderheid (ruim 46%) het hiermee toch niet helemaal eens en oneens is. Bij een neutrale groep van ruim 22% kan 31% z’n auto slecht kwijt.
12. Ik ondervind last van geparkeerde auto’s: ook hier een gespreid beeld met de nadruk op een ‘beetje’ tot ‘oneens’(ruim 62%).
13. Ik kan mijn fiets in de binnenstad (bijna) altijd kwijt: dat geldt voor ruim 80% van de respondenten.
14. Ik ondervind last van geparkeerde fietsen: we kunnen dus onze fiets wel kwijt, maar daardoor heeft eveneens ruim 80% last van geparkeerde fietsen. Niet werkelijk verrassend.
15. In mijn straat is last van sluipverkeer: hier geeft de uitkomst een volstrekt gespreid beeld. Schrappen we de neutrale middenkolom (16,8%) dan heeft ruim 40% veel en 43% weinig last. Deze uitkomst is sterk naar locatie bepaald, zoals viel te verwachten.
16. In mijn straat rijden auto’s op zoek naar een parkeerplaats: in lijn met de uitkomst van vraag 11 is ook hier het beeld gespreid, met een lichte meerderheid (43%) die (veel) last heeft en ruim 36% gering/weinig. Ook hier zal de locatie een grote rol spelen.
17. Ik bezoek de evenementen in de stad: hier is de neutrale kolom (‘soms’) met ruim 40% dominant, terwijl ruim 34% zelden of nooit en ruim 35% regelmatig of vaak de evenementen bezoekt. Zou dit te maken hebben met de leeftijd en/of de eenzijdigheid van de evenementen?
18. Ik ervaar hinder van de evenementen in de wijk: schrappen we ook hier de midden kolom (‘soms’, 24%), dan heeft ruim 49% regelmatig tot veel last en ruim 26% weinig last. Wat ons betreft een duidelijk signaal.
19. Er zijn te weinig evenementen in de stad: met ruim 90% bent u het hiermee oneens. Dat lijkt een open deur, maar het is een duidelijk signaal tegenover degenen die voor meer evenementen pleiten met als gevolg grotere verpretparking.
Alhoewel een aantal scores nadere beschouwing behoeft, bevatten de uitkomsten voldoende stof voor een nadere standpuntbepaling, waarbij de kanttekening past dat er veel wordt bevestigd dat in de wijkvisie van PAL reeds is verwoord.
We danken alle participanten voor hun inzet. Blijft u vooral uw mening en zorgen kenbaar maken. Draagvlak onder de bewoners is onontbeerlijk voor het werk van de wijkvereniging. Het bestuur zal in dat kader daarom vaker het instrument van de enquête gaan hanteren.

Het bestuur van PAL

Plan voor woningen aan de Sterrenwachtlaan

Op 15 oktober werd de overeenkomst getekend door de Universiteit Leiden en Janssen de Jong Projectontwikkeling die de ontwikkeling van 33 woningen aan de Sterrenwachtlaan in Leiden mogelijk maakt.

Dit betreft de plek waar o.a. de Van der Klaauwtoren heeft gestaan, op de hoek van de Kaiserstraat en de Witte Singel.

Op deze locatie komen 12 herenhuizen aan de singel, 3 cottagewoningen en een poortwoning aan de Sterrenwachtlaan en 17 appartementen in een woontoren. De drie huidige cottagewoningen blijven behouden. De verkoop van de afzonderlijke woningen door Janssen de Jong start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015. De start van de bouw is medio 2015 voorzien.

De Sterrenwachtlaan zelf blijft in eigendom van de universiteit vanwege het bestemmingsverkeer naar de Sterrewacht en de naastliggende universitaire gebouwen.

Dit geldt ook voor het omliggende groen langs de singel waar het Sterrewachtpark wordt aangelegd als onderdeel van het “langste park van Nederland”, het Singelpark.

Enquête woonbeleving rondom Witte Singel-Doelencomplex

De digitale enquête is onderdeel van een verkenning naar de financiële en ruimtelijke toekomstmogelijkheden van het Witte Singel-Doelencomplex van de Universiteit Leiden. De gebouwen van het WSD-complex zijn toe aan groot onderhoud en ze zijn verouderd. Tijd om de mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken: een frisse start.

Bij omwonenden is de volgende brief bezorgd en zij kunnen de enquête invullen via de website www.toekomstwsd.leidenuniv.nl.

Ondergrondse afvalcontainers

De eerste van in totaal zo’n 550 ondergrondse vuilcontainers die de gemeente in de stad zal plaatsen is op 13 maart met enig feestelijk vertoon de bodem ingezakt. Wethouder Frank de Wit (D66, milieu) heeft die handeling verricht bij de Garenmarkt, ter hoogte van appartementencomplex ‘Het Kruitschip’. De komende periode worden de ondergrondse containers geplaatst in de Academiewijk en aansluitend in de rest van het centrum. In de historische binnenstad komen in totaal 175 ondergrondse containers op 125 verschillende locaties. Dit moet in september klaar zijn. Daarna komen de overige wijken aan de beurt. Het plan is dat alle 550 containers kort voor de zomervakantie van 2015 geplaatst zijn.

Ter herinnering de belangrijkste redenen voor plaatsing van deze ondergrondse afvalcontainers:

  • Een schonere, mooiere en beter beheerbare openbare ruimte in de binnenstad van Leiden. Zo wordt zwerfafval door meeuwen tegengegaan. Ook het rommelige beeld van zakken op straat (nu 2-4 keer per week) behoort dan tot het verleden.
  • Een verbetering van het serviceniveau voor de bewoners omdat men 7 dagen per week, 24 uur per dag het huishoudelijk restafval kwijt kan.
  • Voor de medewerkers van het team Inzameling van Stedelijk Beheer is het een aanzienlijke arbo-technische verbetering. (LvO)