Resultaat enquête Wijkvisie

In de september-editie van de wijkkrant heeft u kennis kunnen nemen van de Wijkvisie, waarin het bestuur van PAL aangaf welke ontwikkelingen de komende jaren voor onze wijk van belang zijn. Daaraan was een oproep verbonden om onze enquête op de website in te vullen. 109 Personen hebben dat gedaan; geen overweldigende deelname, maar wel met een aantal duidelijke uitkomsten. De meer diffuse, neutrale scores moeten we nog nader analyseren, bijvoorbeeld naar adres/locatie. De gedetailleerde scores in staafdiagrammen met percentages kunt u hier vinden.
De scores waren als volgt:
1. De groenvoorziening: 66% vindt deze redelijk tot goed. Van een minderheid mag het een onsje meer zijn.
2. Het Van der Werfpark moet geschikt worden voor grote evenementen: 79% wijst dat stellig af. Een duidelijk signaal!
3. Het aanbod van cafés is kwantitatief en kwalitatief redelijk tot goed: 89% bevestigt dat. Dit wordt dus geen speerpunt voor PAL.
4. De hinder van cafés is redelijk tot klein: 79 % gaf aan nauwelijks hinder te hebben.
5. De hoeveelheid hotelbedden (incl. airbnb) is neutraal gaf 65% aan. Bezien we de uitschieters dan vindt 26,4% het teveel.
6. De ervaren hinder van hotels (incl. airbnb) is voor redelijk tot klein: ruim 85%.
7. Het aanbod van winkels is kwalitatief en kwantitatief redelijk tot goed: 82%.
8. De hinder van de winkels is gering: 68%. Tellen we daar de score ‘redelijk’ bij op dan is het ruim 90%.
9. Mijn huis is bereikbaar met de auto: ruim 79% is van mening dat hun huis redelijk tot goed bereikbaar is met de auto. Niet echt verrassend gezien de inrichting van de wijk.
10. Mijn huis is bereikbaar met het OV: met ruim 90% voor de scores ‘redelijk’ tot ‘goed’ overtreft deze score die van de vorige vraag. Ook dit is dus geen speerpunt voor het bestuur.
11. Ik kan mijn auto dicht bij huis parkeren: dit leverde een gespreid beeld op, waarbij een grote minderheid (ruim 46%) het hiermee toch niet helemaal eens en oneens is. Bij een neutrale groep van ruim 22% kan 31% z’n auto slecht kwijt.
12. Ik ondervind last van geparkeerde auto’s: ook hier een gespreid beeld met de nadruk op een ‘beetje’ tot ‘oneens’(ruim 62%).
13. Ik kan mijn fiets in de binnenstad (bijna) altijd kwijt: dat geldt voor ruim 80% van de respondenten.
14. Ik ondervind last van geparkeerde fietsen: we kunnen dus onze fiets wel kwijt, maar daardoor heeft eveneens ruim 80% last van geparkeerde fietsen. Niet werkelijk verrassend.
15. In mijn straat is last van sluipverkeer: hier geeft de uitkomst een volstrekt gespreid beeld. Schrappen we de neutrale middenkolom (16,8%) dan heeft ruim 40% veel en 43% weinig last. Deze uitkomst is sterk naar locatie bepaald, zoals viel te verwachten.
16. In mijn straat rijden auto’s op zoek naar een parkeerplaats: in lijn met de uitkomst van vraag 11 is ook hier het beeld gespreid, met een lichte meerderheid (43%) die (veel) last heeft en ruim 36% gering/weinig. Ook hier zal de locatie een grote rol spelen.
17. Ik bezoek de evenementen in de stad: hier is de neutrale kolom (‘soms’) met ruim 40% dominant, terwijl ruim 34% zelden of nooit en ruim 35% regelmatig of vaak de evenementen bezoekt. Zou dit te maken hebben met de leeftijd en/of de eenzijdigheid van de evenementen?
18. Ik ervaar hinder van de evenementen in de wijk: schrappen we ook hier de midden kolom (‘soms’, 24%), dan heeft ruim 49% regelmatig tot veel last en ruim 26% weinig last. Wat ons betreft een duidelijk signaal.
19. Er zijn te weinig evenementen in de stad: met ruim 90% bent u het hiermee oneens. Dat lijkt een open deur, maar het is een duidelijk signaal tegenover degenen die voor meer evenementen pleiten met als gevolg grotere verpretparking.
Alhoewel een aantal scores nadere beschouwing behoeft, bevatten de uitkomsten voldoende stof voor een nadere standpuntbepaling, waarbij de kanttekening past dat er veel wordt bevestigd dat in de wijkvisie van PAL reeds is verwoord.
We danken alle participanten voor hun inzet. Blijft u vooral uw mening en zorgen kenbaar maken. Draagvlak onder de bewoners is onontbeerlijk voor het werk van de wijkvereniging. Het bestuur zal in dat kader daarom vaker het instrument van de enquête gaan hanteren.

Het bestuur van PAL

Renovatie Van der Werfpark

Eens in de 25 jaar worden de parken in Leiden opgeknapt. Zo blijven de parken in goede conditie en worden ze gelijktijdig aangepast aan de veranderende behoeftes van de bezoekers. Binnenkort is het Van der Werfpark aan de beurt.

Uitnodiging bijeenkomst Van der Werfpark
De gemeente Leiden nodigt u graag uit om mee te denken en te adviseren over de renovatie van het Van der Werfpark. Tijdens de bijeenkomst presenteren wij een beknopte visie voor de toekomst van het park, daarna kunt u uw ideeën en suggesties aandragen bijvoorbeeld over het materiaal van de paden en de beplanting.

Wanneer? Donderdag 6 april
Hoe laat? Inloop vanaf 18.45 uur, start bijeenkomst 19.00 uur
Afsluiting 20.30 uur
Waar? Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25

U kunt u aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar B.Gladpootjes@leiden.nl met als onderwerp ‘Aanmelden bijeenkomst Van der Werfpark’.
Wij zien u graag op donderdag 6 april!
Met vriendelijke groet,
Brenda Gladpootjes
Projectmanager gemeente Leiden voor Van der Werfpark
071-516 7532

Papengracht – bomen of bloembakken

Bijgaand (hier klikken) de schriftelijke reactie van het bestuur van de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West aan de gemeente.

Wij betreuren het zeer als om budgettaire redenen er geen bomen in de grond van de Papengracht geplaatst zullen worden en dringen aan op een structurele aanpak voor heel de binnenstad (planmatig zorgen voor een groei in het aantal plekken in de ondergrond die groot genoeg zijn om er bomen te laten groeien). Het is dringend gewenst dat er veel meer grote bomen in onze te zeer versteende binnenstad komen. Behalve aan een veel aangenamer verblijfsklimaat draagt dit ook bij aan de noodzakelijke klimaatadaptatie.
Als “second-best” oplossing stellen wij prijs op mooie bloembakken. Dat hebben we veel liever dan helemaal niets.

PS|Theater borrels en poster

Op straat, rond bouwkeet De Atlas, in een huis of bij de eerste wijkborrel afgelopen vrijdag in het PS|huis. Tijdens die eerste wijkborrel vertelden theatermakers Rian, Eva en Tijs over de verhalen en ontmoetingen van hun eerste dagen in de wijk. Chris de Waard van Sleutelstad maakte hier een reportage van die terug te luisteren is via hun website: http://pstheater.nl/deatlaskomtthuis/reportage-van-de-opening-de-atlas-komt-thuis/

Wijkborrels
Graag nodigen zij u ook uit voor de volgende wijkborrels, waarop de theatermakers opnieuw op theatrale wijze een tussenstand geven van de verhalen over het thuisgevoel die zij opgedaan hebben. Zij ontvangen u graag op (een van de) wekelijkse borrels:

vrijdag 13 november
vrijdag 20 november
vrijdag 27 november
17.00 – 18.30 uur,
Locatie: PS|huis, Raamsteeg 2a

2015 PS Theater

Kortingsactie Nestelaar voor wijkbewoners
Van 14 tot en met 23 december speelt Nestelaar, een muzikale theaterroute door de Leidse Pieterswijk. Bewoners van de Pieterswijk (postcode 2311) kunnen kaarten met korting krijgen. U kunt hiervan gebruik maken door uw kaarten te reserveren via publiciteit@pstheater.nl en uw straat en postcode te vermelden. U betaalt dan 7,50 in plaats van 12,50 euro.

Poster zoekt raam
Om deze voorstelling zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen: heeft u een raam aan de straatkant en wilt u een poster ophangen? Laat het weten en een poster wordt bij u bezorgd wordt! U kunt ook om een poster vragen bij De Atlas.

Info:
Eline Levering
Publiciteit PS|theater
Mail adres: publiciteit@pstheater.nl

Inloopavond Verkeersoverlast Pieterswijk

Op 29 september aanstaande organiseert de gemeente een inloopavond over de grote overlast in de wijk die wordt veroorzaakt door teveel doorgaand verkeer.

Tijd: dinsdag 29 september 2015, van 17 – 19:30 uur in het stadhuis.

De basis voor de avond wordt gevormd door een studie door Goudappel Coffeng (in opdracht van de gemeente), waarin te lezen is dat volgens dit verkeersadviesbureau, de Langebrug eigenlijk niet meer dan 300 voertuigbewegingen per dag kan verdragen. Het zijn er ergens tussen de 800 – 1200. Geen wonder dat de bewoners over overlast klagen. En dat doen ze al veel langer. Maar het probleem lijkt eerder toe dan af te nemen.
In dezelfde studie worden 5 oplossingsrichtingen aangegeven variërend van heel drastische (paaltjes) tot hele “zachte”, die de automobilist duidelijk maken dat hij in die wijk niet moet rijden als hij er niks te zoeken heeft. Op de inloopavond worden alle oplossingsrichtingen uiteengezet en toegelicht. Ze hebben alle hun voor- en nadelen. De deelnemers zal worden gevraagd een oordeel uit te spreken en ook te vertellen wat hen het meeste stoort in de huidige situatie.

Wethouder Strijk zal uiteenzetten wat we van het College gedurende deze raadsperiode aan voorstellen aan de gemeenteraad mogen verwachten.
De wijkvereniging is aanwezig om zich een oordeel te vormen over de opvattingen en om toelichting te geven.
De studie van Goudappel-Coffeng kan worden ingezien op de gemeentesite:
http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/informatiebijeenkomst-verkeersonderzoek-pieterswijk/

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars Aemula Naturae

Zo’n 50 leden van ARS hebben werk ingezonden voor de jaarlijkse overzichtstentoonstelling. Deze tentoonstelling loopt van van 5 september t/m 27 september. De opening is op 6 september om 16.00 uur door de voorzitter van ARS.

Na een periode van individualisme, een tijd waarin kunstenaars weinig behoefte voelden  om zich te verenigingen, lijkt deze behoefte toch weer aan te trekken. De laatste tijd hebben zich weer jonge kunstenaars aangemeld als lid van ARS. De tentoonstelling geeft een prachtige kijk op waar de vereniging voor staat en ook op wat de kunst van onze tijd en vooral van onze regio te bieden heeft. Maar natuurlijk laat het vooral zien wat leden maken. En dat blijkt nogal divers te zijn. Van zeer figuratief tot zeer abstract, van potlood tot fotografie, van expressief tot onderkoeld. Wie op de hoogte wil blijven moet dus zeker gaan kijken.

Zoals bekend worden er in het prachtige pand van ARS ook veel cursussen gegeven.
Misschien kan deze tentoonstelling, waar ook verschillende docenten aan meedoen, u inspireren om ook zelf aan de slag te gaan.

Voor meer informatie over ARS kunt u www.arsaemula.nl raadplegen of bekijk hun facebookpagina.